Връзки

Европейски парламент
http://www.europarl.europa.eu

Еропейска комисия
http://ec.europa.eu/index_bg.htm

Представителство на Еропейската комисия в България
http://ec.europa.eu/bulgaria

Съвет на Европейския съюз
http://www.consilium.europa.eu

Временно председателство на Европейския съюз – Гърция
http://www.gr2014.eu/

Агенции на Европейската общност
http://europa.eu/agencies

Европейска сметна палата
http://eca.europa.eu

Комитет на регионите
http://www.cor.europa.eu

Европейски икономически и социален комитет
http://eesc.europa.eu

Европейска централна банка
http://www.ecb.int

Европейска инвестиционна банка
http://www.eib.org

Европейски инвестиционен фонд
http://www.eif.org

Европейски омбудсман
http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces

ЕВРОПОЛ – европейската полицейска служба
http://www.europol.europa.eu

Официален вестник на Европейския съюз
http://publications.europa.eu/official/chapter_bg.htm

Съд на европейските общности
http://europa.eu/institutions/inst/justice