Комисия по бюджетен контрол

към представянето на страницата на парламента »

Комисията отговаря за:

  • многогодишната финансова рамка на приходите и разходите на Съюза и системата за собствено финансиране на Съюза;
  • бюджетните прерогативи на Парламента, а именно бюджета на Съюза, както и договарянето и прилагането на междуинституционални споразумения в тази област;
  • бюджетните прогнози на Парламента по определения в Правилника за дейността на ЕП ред;
  • бюджета на децентрализираните органи;
  • финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка;
  • бюджетирането на Европейския фонд за развитие, без да се накърняват правомощията на комисията, която отговаря за споразумението за партньорство между ЕС и страните от АКТБ;
  • финансовите последици и съвместимостта с многогодишната финансова рамка на всички актове на Общността, без да се накърняват правомощията на съответните комисии;
  • следенето и оценката на изпълнението на текущия бюджет, независимо от разпоредбите на член 78, параграф 1, преводите на заделени средства, процедурите във връзка с щатните разписания, заделените средства за административни цели и становищата по проекти за недвижими имоти със значителни финансови последици;
  • Финансовия регламент, с изключение на въпросите, отнасящи се до изпълнението, управлението и контрола на бюджета.